Adatkezelési tájékoztató

Szex Index (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az fenti tartalmi előíráson alapul és kiterjed a következő oldalakra: Szex Index Szex Könyvek, Pornó Könyveknyvek, Szex Blog Club
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Szex Index
E-mail: info@szexindex.com
Telefon: +43 677 615 63773

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

ADATKEZELÉSEK

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja
Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
A regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált/tag valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
Név: Szex Index
E-mail: info@szexindex.com
Telefon: +43 677 615 63773

7. Az adatkezelés jogalapja:

7.1. Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,

7.2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

8. Tájékoztatjuk, hogy

• az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
• köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

Személyes adatok

IP cím (személyes adat)

Olyan egyedi azonosító, mely meghatározza az internetre csatlakozó eszközöket, mint végpontokat egyszerre, egy időben egy végpontnak az IP címe minden körülmények között egyedi. A végpontok “mögött” található belső hálózatokra más, újabb végpontok kapcsolódhatnak, de az interneten kívülről ezek ugyanazt az IP címet használva jelennek meg. Adatkezelő rögzíti az érintett regisztráció időpontjában használt IP címét, valamint az utolsó bejelentkezéskor használt IP címet. Adatkezelő az érintettek IP címét semmilyen körülmények között nem hozza nyilvánosságra, erre az érintettnek sem ad lehetőséget.
Adatkezelő szerverei statisztikai céllal, és a szolgáltatások javítása érdekében naplózzák a szerverekhez kapcsolódó végpontok IP címeit, de ezek nem kerülnek összekötésre más személyes adatokkal.

Böngészőprogram egyedi felhő azonosítója (személyes adat)

A legtöbb olyan böngésző program, mely weboldalak megjelenítését végzi, rendelkezik egyedi azonosítóval. Adatkezelő ezt az egyedi azonosítót kizárólag abban az esetben rögzíti és kezeli, ha erre az érintett az ún. “Továbbított értesítések” szolgáltatásra igényt tart. A böngészőprogram egyedi azonosítója segítségével tud az adatkezelő közvetlenül felhő alapú értesítést küldeni az érintett böngésző programjába. Ezeket az egyedi azonosítókat az adatkezelő semmilyen körülmények között nem hozza nyilvánosságra, erre az érintettnek sem ad lehetőséget.

E-mail cím (személyes adat)

Az érintett e-mail címét kizárólag annak hitelesítése után kezeli az adatkezelő, nem hitelesített e-mail címet kizárólag a hitelesítésre rendelkezésre álló idő alatt (24 óra) tárol. A hitelesítés garantálja, hogy az érintett rendelkezik az e-mail cím használati jogával.
Az érintett e-mail címe egyrészt a felhasználói fiókhoz való hozzáférést, másrészt az adatkezelővel folytatott kommunikációt teszi lehetővé. Az érintett panaszát, kérdéseit kizárólag a tárolt e-mail címről küldött levélre válaszolva tudja az adatkezelő megválaszolni. A nem az érintetthez kapcsolódó e-mail címről érkezett levelekre az adatkezelő nem tud az érintett adatairól, tevékenységéről tájékoztatást adni, mert az ilyen esetekben nem biztosítható az, hogy kizárólag az érintett rendelkezhessen a saját adataival.
Az e-mail címet az adatkezelő semmilyen körülmények között nem hozza nyilvánosságra, erre az érintettnek sem ad lehetőséget. Magán jellegű kommunikáció során, levelezésben, privát chat üzenetben az érintett közölheti másokkal az e-mail címét, ezekre az esetekre nem vonatkozik az adatkezelő felelőssége.

Telefonszám (személyes adat)

Az érintett telefonszámát kizárólag annak hitelesítése után kezeli az adatkezelő, nem hitelesített telefonszámot kizárólag a hitelesítésre rendelkezésre álló idő alatt (72 óra) tárolja. A hitelesítés garantálja, hogy az érintett rendelkezik a telefonszám használati jogával. Az un. emelt díjas SMS-ben történő fizetés esetén az adatkezelő nyilvántartási rendszerében tárolja azokat a telefonszámokat, melyekről a fizetést kezdeményezték.
A telefonszámokat az adatkezelő nem hozza nyilvánosságra, erre kizárólag az érintettnek van lehetősége. Az érintett kizárólag önkéntesen, és csak a már hitelesített telefonszámát jelenítheti meg kötött formában, ahogy az adatkezelő rendszere arra lehetőséget ad, minden más esetben a telefonszám nyilvánosságra hozását az adatkezelő, a visszaélések elkerülése érdekében szankcionálja. Magán jellegű kommunikáció során, levelezésben, privát chat üzenetben az érintett közölheti másokkal a telefonszámát, ezekre az esetekre nem vonatkozik az adatkezelő felelőssége.

Tartózkodási hely információ (személyes adat)

Adatkezelő kizárólag anonimizált formában tárolja az érintett tartózkodási helyét, helyeit, pontos cím megadására semmilyen formában nem kéri az érintettet, a tartózkodási helyet település pontossággal kéri és lehetőséget ad a település nyilvános megjelenésének elrejtésére. Legalább egy tartózkodási hely megadása kötelezően történik, azonban arra vonatkozóan, hogy az érintett helyesen adta -e meg a tartózkodási helyét, vizsgálatot nem végez, a tartózkodási hely pontos megadása az érintett döntése alapján történik.
A tartózkodási helyet/helyeket anonimizált formában (akár az érintett döntése alapján pontos település megjelölése nélkül) az adatkezelő nyilvánosságra hozza, kötött formában. Minden egyéb, az adatkezelő kötött formáján kívüli tartózkodási hely/adat pontosabb, különösen a pontos cím nyilvánosságra hozását a visszaélések elkerülése érdekében az adatkezelő szankcionálja. Magán jellegű kommunikáció során, levelezésben, privát chat üzenetben az érintett közölheti másokkal a tartózkodási helyét, ezekre az esetekre nem vonatkozik az adatkezelő felelőssége.

Nemi identitás (személyes adat)

Az érintettek nemi identitásának megadása előfeltétele az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, a szolgáltatás rendeltetésszerű használatának. Adatkezelő és minden érintett közös érdeke, hogy a nemi identitást pontosan és egységesen kezelje az adatkezelő. A nemi identitás elsődleges meghatározására a születéskor megállapított nemet kell adatként megadnia az érintettnek, majd ha jelenlegi (választott, el nem ismert vagy választott és elismert) identitása ettől eltér, transzneműként magát megjelölve kell ezt további adatként közölnie az adatkezelővel.
Az érintett nemi identitását az adatkezelő nyilvánosságra hozza, a szolgáltatás jellegéből adódóan ez nyilvános, mindenki számára elérhető adat.

Szexuális irányultság (különleges kategóriájú személyes adat)

Az érintett szexuális irányultságának megadása nem kötelező, az érintett önkéntesen dönthet arról, hogy identitásának megfelelő vagy általános (nem szexuális irányultság alapján szervezett) közösségi alapegységet (“negyedet”) választ. Jelzés lehet a szexuális irányultságra az is, hogy milyen nemi identitású más érintettekkel kíván az érintett kapcsolatba kerülni, azonban ez nem tekinthető egyértelmű adatnak, továbbá ennek az adatnak a megadása nem kötelező.
Adatkezelő a szexuális irányultságot, amennyiben az érintett annak megfelelő közösségi alapegységet jelölt meg, nyilvánosságra hozza, szintén nyilvánosságra hozza azt is, ha nem szexuális irányultság alapján szervezett közösségi alapegységet jelölt meg az érintett, továbbá nyilvánosságra hozza, hogy milyen más nemi identitású személyekkel kíván kapcsolatot létesíteni. Az érintett szexuális irányultságát az adatkezelő nem vizsgálja, az érintett fenti adatoktól eltérő viselkedése kizárólag az érintett joga.

Felhasználónév (személyes adat)

Adatkezelő rendszerében a felhasználónév az adott felhasználói profil azonosítására szolgál. Ezen adat felhasználásával tudnak az érintettek egymással kommunikálni. Adatkezelő garantálja, hogy a felhasználónév adott időpontban a teljes adatbázisban egyedi. A felhasználónév választás joga az érintetté, azonban nem tud a regisztráció alkalmával olyan felhasználónevet választani, mely egy másik érintettet reprezentál. Érintett adatainak az adatkezelő rendszeréből való törléssel a felhasználónév felszabadul, azt egy újabb regisztráció alkalmával bárki választhatja.
Olyan adatok tekintetében, melyek az érintett adatainak rendszerből való törlésekor az adatkezelő rendszerében megmaradnak, és azok vonatkoznak a felszabadult felhasználónévre, az adatkezelő olyan módosításokat hajt végre, mely egyértelművé teszi, hogy az egy már törölt érintett felhasználóneve volt.
A felhasználónév minden esetben nyilvánosan jelenik meg.

Felhasználói adatbázis azonosító (személyes adat)

Az adatkezelő rendszerében minden érintett adatait egy belső azonosító számmal tart nyilván az adatkezelő. Ezeket az egyedi azonosítókat az adatkezelő semmilyen körülmények között nem hozza nyilvánosságra, erre az érintettnek sem ad lehetőséget.

Jelszó (személyes adat)

Érintett az adatkezelő által biztosított felhasználói profilhoz egy szabadon választott jelszó segítségével kapcsolódik. A jelszót az adatkezelő titkosan kezeli, azt semmilyen körülmények között nem hozza nyilvánosságra, a jelszót magát egyirányú titkosítással kódolt formában tárolja. Egyirányú titkosítással kódolás alatt azt az eljárást kell érteni, hogy a jelszó eredeti formáját egy speciális algoritmus megváltoztatja, és ez a megváltozott karaktersorozat kerül tárolásra, a megváltozott karaktersorozatból az eredeti változat nem fejthető vissza. Minden bejelentkezéskor a jelszó eredeti formáját a fent említett egyirányú kódolással megváltoztatva az már összevethető a tárolt és már kódolt jelszóval. Ebből következően az adatkezelő nem ismeri és nem tárolja a jelszó eredeti formáját, azt kizárólag az érintett ismeri.

Fizetési információk (személyes adat)

Fizetési információ minden olyan adat, mely az érintett adatkezelő szolgáltatásai kifizetésének folyamatában keletkezik. Ilyen adat az emelt díjas SMS-ben történő fizetés esetén a telefonszám, egyedi fizetési azonosítók, vagy a bankkártyával történő fizetés esetén keletkezett egyedi azonosítók (bankkártya adatok nem, azokat a kártyatársaságok nem továbbítják az adatkezelőnek).
Adatkezelő a fizetés tényét nem, de a keletkezett azonosítókat, telefonszámokat titkos adatként kezeli, azokat semmilyen körülmények között nem hozza nyilvánosságra.

Születési időpont (személyes adat)

Érintettnek születési időpontját kötelezően meg kell adnia, a születési időpontot adatkezelő az érintett életkorának kiszámítására, valamint csillagjegyének meghatározására használja fel. Az érintett pontos születési időpontját az adatkezelő titkosan kezeli, azt nem hozza nyilvánosságra.
A születési időpontból származtatott életkort egy év pontossággal és csillagjegy adatokat adatkezelő nyilvánosságra hozza.
Érintett születési időpontjának helyességét adatkezelő nem vizsgálja, kizárólag az olyan vitatott esetekben teszi ezt, melyek adatkezelő szolgáltatásainak kizárólag 18 évet betöltött személyekre vonatkozó kikötése miatt fordulnak elő.

Fizikai jellemzők (személyes adat)

Érintett fizikai jellemzőinek, mint testalkatának, szem -, haj színének stb. megadása nem feltétele az adatok kezelésének, azok megadása önkéntesen történik. Az adat megadás önkéntes jellege miatt, azokat az adatokat, melyeket az érintett megad, az adatkezelő nyilvánosságra hozza.

Személyes képmás – profilkép,  (különleges kategóriájú személyes adat)

Érintett digitálisan rögzített képeket adhat meg adatként az adatkezelőnek. Képek feltöltését az adatkezelő nem szabja feltételként, azonban ha az érintett ezt mégis megteszi, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy az internetre feltöltött képek nyilvánosságra hozatalával, annak megjelenítési technológiájából következően azok végleges eltávolítása lehetetlen. Minden internet címen megtekintett média tartalom úgy jelenik meg azok böngésző programjában, akik azt megtekinthetik, hogy egy másolati ideiglenes példány keletkezik a böngésző programot futtató számítógépen. Az ilyen másolati példányok bizonyos idő után törlődnek. Ez a megjelenítési forma kívül áll az adatkezelő hatáskörén, igyekszik azonban a kockázatokat csökkenteni a direkt letöltések akadályozásával, a képek elérhetőségének elrejtésével, azonban felelősséget nem tud vállalni a technológia jelenlegi korlátaiból következő károkért.
Minden feltöltött képre vonatkozó szerzői jog és jogvita, személyiségi jog és jogvita az érintett felelősségi körébe tartozik.
Az adott képek megjelenési formáját, azok körét, akik azt megtekinthetik, az érintett határozza meg. Adatkezelő a nyilvánosan, mindenki számára látható képekkel kapcsolatban végezhet vizsgálatokat, különös tekintettel azokra, melyeken felismerhető arc, arcról azonosítható személy található. A nyilvánvalóan nem az érintett képmását ábrázoló képeket eltávolíttatja az érintettel.
Minden olyan érintettet, aki felismerhető arcot, arcról felismerhető személyről hoz nyilvánosságra (korlátozás nélkül, minden egyéb érintett számára látható módon) képet, telefonszámának hitelesítésére kötelezi, ha az még nem történt meg.

Élő videó kép (különleges kategóriájú személyes adat)

Érintett élő videoképének, webkamerája, képalkotó egysége útján történő, az adatkezelő rendszerein keresztül közvetített videofolyamát az adatkezelő nem rögzíti, annak rögzítését megtiltja. Érintettnek felhívja a figyelmét arra, hogy az érintett video adatfolyamának rögzítésének tiltása nem jelenti azt, hogy meg is tudja akadályozni a rögzítést, felelősséget nem tud vállalni a technológia jelenlegi korlátaiból következő károkért. Az érintett csak saját felelősségére indíthat élő video adatfolyamot.
Érintett élő videoképéből készült pillanatfelvételt, amennyiben érintett az adatkezelő képkészítő eszközét használva képet készít, majd azt feltölti az adatkezelő szerverére, adatkezelő azt személyes képmásként kezeli.

Magán jellegű kommunikáció levelezésben, privát chat (személyes adat)

Érintett privát leveleit az adatkezelő titkosan kezeli, azokat nem hozza nyilvánosságra, az adott leveleket csak az érintettek láthatják. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben a levelet az érintettek egyike nyilvánosságra hozza, levéltitkot sért. Magán levél nyilvánosságra hozatalát az adatkezelő rendszereiben az adatkezelő szankcionálja. A levéltitok megsértése nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a magánlevelet az egyik érintett harmadik félnek továbbítja.
A privát chat üzeneteket az adatkezelő (hasonlóan minden chat üzenethez) 5 percig tárolja, a tárolás kizárólag annak érdekében történik, ha az érintett internet kapcsolata 5 percnél rövidebb időre megszakadna, az addigi üzenetrész ne vesszen el. 5 perc után minden chat üzenetet töröl az adatbázisából az adatkezelő rendszere. Adatkezelő lehetőséget kínál arra, hogy azok az érintettek, akik előfizetéses alapon veszik igénybe az adatkezelő szolgáltatásait, rögzítsék a chat beszélgetéseket. A rögzítés megkezdése pillanatában a rögzítés tényéről a beszélgetésben részt vevő érintettek értesítést, figyelmeztetést kapnak. A rögzített beszélgetéseket az adatkezelő tárolja, és személyes adatként kezeli, azokat semmilyen körülmények között nem hozza nyilvánosságra. A rögzített beszélgetést kizárólag az azt rögzítő érintett láthatja, annak nyilvánosságra hozatalával az érintett levéltitkot sért. Rögzített beszélgetés nyilvánosságra hozatalát az adatkezelő rendszereiben az adatkezelő szankcionálja. A levéltitok megsértése nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a rögzített beszélgetést az érintett más érintetteknek, vagy harmadik félnek továbbítja.

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Fejlesztés:

Szex Index
E-mail: info@szexindex.com
Telefon: +43 677 615 63773

Tárhely:

Firma: easyname GmbH
Adresse: Fernkorngasse 10/3/501, A-1100 Wien
UID-Nummer: ATU68122177
UID-Nummer (Schweiz): CHE-275.913.227 MWST
Firmenbuchnummer: 402196s
Geschäftsführer: Florian Schicker
FB-Gericht: Handelsgericht Wien
Telefon: 01 | 353 2222
Telefax: +43 1 253 30 333 171
E-Mail: office@easyname.com

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

  • Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés
  • időtartama Kezelt adatkör
  • Munkamenet sütik (session)
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése A vonatkozó
  • látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
  • connect.sid

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Minden érintettnek joga van a cookie-kat törölni, erre a böngésző programjában talál lehetőséget.
Minden érintettnek joga van a cookie-k fogadását, rögzítését megakadályozni, a nyilvántartás és weboldal működése céljából használatos cookie-k nélkül az adatkezelő weboldalának használata nem lehetséges. A cookie-k használatának ki/be kapcsolása a böngészőprogramban érhető el.

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
E-mail: info@szexindex.com
Telefon: +43 677 615 63773

11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

12. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

13. Tájékoztatjuk, hogy

• az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
• köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

PANASZKEZELÉS

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás.
Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
E-mail: info@szexindex.com
Telefon: +43 677 615 63773

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

8. Tájékoztatjuk, hogy

  • a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
  • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.